Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou: “Een ambitieus maar realistisch plan!”

Contour

Naar aanleiding van de gewestelijke verkiezingen eerder dit jaar wilden we graag kennis maken met onze nieuwe Brusselse Staatssecretaris, Mevrouw Nawal Ben Hamou, bevoegd voor Gelijke Kansen, Huisvesting en Erediensten. Tijdens dit gesprek polsten we naar haar toekomstplannen en ambities met betrekking tot de socialehuisvestingssector in Brussel.​

In de Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is er sprake van een noodplan voor het sociale huisvestingsbeleid. Welke buitengewone maatregelen stelt u voor om de procedures en de samenwerking met de partners te bespoedigen?
Het huisvestingsbeleid staat in het eerste hoofdstuk van de Algemene Beleidsverklaring 2019-2024. Dat spreekt boekdelen over de aandacht die deze nieuwe Regering aan het huisvestingsbeleid wil besteden. Een speerpunt van het hoofdstuk is het noodplan voor een beter sociaal huisvestingsbeleid waar ik tijdens deze regeerperiode werk van wil maken.
Het is een ambitieus maar realistisch plan. Het is de bedoeling een concrete oplossing te bieden aan 15.000 gezinnen die op een sociale woning wachten.
Dat doel is alleen haalbaar als er nieuwe woningen worden gebouwd. Ik wil een sterk beleid voeren dat op verschillende pijlers steunt. Het komt er niet alleen op aan de bouwwerken te voltooien van de 6.400 nieuwe woningen die gepland staan in het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen van de vorige regeringen. Alle bestaande of uit te werken instrumenten moeten aangewend worden om de wachtlijst met Brusselaars die op een sociale woning wachten, te verminderen. Ik denk onder andere aan de renovatie van sociale woningen, een sterkere « socialisering » van het bestaande huurwoningenbestand of de uitbreiding van de huurtoelage.
Ik ben van plan om de krijtlijnen van dat Noodplan begin 2020 aan de Regering voor te leggen. Hiervoor ga ik eerst alle in het Brussels Gewest actieve woonpartners van de openbare en private sector raadplegen.

Vandaag staan er ongeveer 43 000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Het wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. De bevolking krijgt het ook almaar moeilijker om rond te komen. Welke rol kan de sociale huisvesting spelen om die mensen autonomer te maken?
Het recht op wonen is een fundamenteel recht dat vermeld wordt in artikel 23 van de Grondwet. Een dak bov-en het hoofd hebben is niet alleen een fundamenteel recht dat iedereen een menswaardig bestaan waarborgt. Het is ook de eerste onontbeerlijke stap op weg naar een plaats in de samenleving en naar emancipatie.

Welke plaats geeft u aan sociale huisvesting in de algemene dynamiek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt als gewest voor heel wat rijkdom, maar dat komt niet alle Brusselaars ten goede. Sociale ongelijkheden zijn voor mij onaanvaardbaar. De sociale huisvesting kan die ongelijkheden corrigeren en ik hecht er dan ook bijzonder veel belang aan als fundamenteel instrument voor sociale emancipatie.

U bent Staatssecretaris van Huisvesting, maar ook bevoegd voor Gelijke Kansen. Ziet u bruggen tussen beide bevoegdheden?
Uiteraard en het is een unieke kans om die bruggen ook te kunnen slaan. Sommige Brusselaars worden in hun zoektocht naar een woning geconfronteerd met discriminatie. Tegen dat verschijnsel moet een actief beleid van discriminatiebestrijding op de woningmarkt worden gevoerd. Met de nieuwe wettelijke instrumenten moeten we de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting opvoeren en die instrumenten zullen dan ook ten volle ingezet worden.
Concreet worden de volgende acties in stelling gebracht:

  • De nodige menselijke middelen moeten ter beschikking worden gesteld om het aantal testen dat de besturen jaarlijks kunnen uitvoeren te verhogen.
  • In 2020 wordt een communicatie- en sensibiliseringscampagne opgestart in samenwerking met de twee administraties waarop ik toezicht houd: Equal.brussels en Brussel Huisvesting. Er zijn verschillende doelstellingen: deelnemen aan de objectivering van de discriminaties waarvan Brusselaars het slachtoffer zijn en slachtoffers van discriminatie ertoe aanzetten om klacht in te dienen.
  • Na de door Brussel Huisvesting uitgevoerde monitoring kan over de vervolging van de eventuele discriminaties ter zake een specifieke sensibiliseringscampagne georganiseerd worden om het ontradende karakter van de sancties te onderstrepen. Equal.brussels zal nauw betrokken worden bij die monitoring en bij de aanbevelingen die er zullen uit voortvloeien.

Wat zijn de drie prioriteiten die u tegen het eind van deze regeerperiode gerealiseerd wil zien? Waarop wil u de nadruk leggen?
De prioriteit van deze regeerperiode bestaat erin het noodplan toe te passen voor een beter sociaal huisvestingsbeleid en om een concrete oplossing aan te reiken aan 15.000 gezinnen die op een sociale woning wachten. Deze doelstelling veronderstelt onder andere 3 aanvullende prioriteiten die rechtstreeks verband houden met de sociale huisvestingssector:

  • De bouw voltooien van de 6.400 woningen die op stapel werden gezet door het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen van de vorige regeringen,
  • De bestaande sociale woningen opnieuw verhuurbaar maken door de hindernissen weg te werken en de realisatietermijnen in te korten,
  • Het doel van 15% woningen met een sociaal doel herbevestigen en doen toepassen in alle Brusselse gemeenten, onder andere via een « socialisering » van het openbare huurwoningenbestand.